Fanpage
Youtube
Ceo4rum

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN TRẺ THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM

Hồ Chí Minh, ngày 21/4/2008

 

Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Trẻ Thế Giới Tại Việt Nam (dưới đây gọi là CLB) là tổ chức của doanh nhân Trẻ Việt Nam, là thành viên tập thể của Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM và của Hội Các Nhà Lãnh Đạo và Doanh Nghiệp Trẻ Thế Giới (Junior Chamber International – JCI)

Hội thực hiện việc đoàn kết tập hợp các doanh nhân trẻ Việt Nam, các nhà quản lý, lãnh đạo trẻ trong các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự nghiệp phát triển, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của Điều lệ Hội, Luật về Hội, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Trụ sở đặt tại số 4 Alexandre De Rhodes, Q.1. Tp. Hồ Chí Minh. Địa điểm đặt trụ sở có thể thay đổi khi cần cần thiết.

CHƯƠNG I

TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – HOẠT ĐỘNG CỦA CLB

Điều 1: Tên CLB

Tên chính thức: Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Trẻ Thế Giới tại Việt Nam

Tên giao dịch trong nước: CLB JCI Việt Nam

Tên giao dịch nước ngoài: Vietnam JCI Club.

Tên viết tắt Tiếng Anh: Vietnam JCI Club.

Hội có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, CLB có logo, biểu trưng và thẻ hội viên riêng. Việc cấp phát sử dụng, quản lý thẻ hội viên và huy hiệu CLB theo quy định của CLB.

Điều 2: Chức năng của CLB.

 1. Cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của Thành phố, vì sự phát triển vững mạnh của giới doanh nhân trẻ Việt Nam và sự thành đạt của Hội viên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
 2. Là môi trường để các doanh nhân và nhà lãnh đạo trẻ gặp gỡ, trao đổi, cập nhật và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kiến thức.
 3. Tạo điều kiện để các thành viên có thể hợp tác kinh doanh, mở rộng giao thương quốc tế thông qua mạng lưới toàn cầu của JCI quốc tế.
 4. Hoạt động đào tạo, tư vấn cho hội viên.
 5. Hoạt động xã hội cho Hội viên.

Điều 3: Hoạt động của CLB

 1. Tổ chức các buổi gặp mặt trao đổi thông tin, chương trình kết nối doanh nghiệp nhằm giúp hội viên tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh.
 2. Tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo diễn đàn tạo điều kiện hỗ trợ doanh nhân trẻ nâng cao tri thức quản lý, nghề nhiệp.
 3. Tổ chức các chương trình hoạt động xã hội tạo điều kiện để doanh nhân trẻ tham gia các hoạt động xã hội góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
 4. Ngoài ra, Hội viên JCI Việt Nam còn tham gia vào các hoạt động của JCI quốc tế.

CHƯƠNG II

HỘI VIÊN

Điều 4: Đối tượng tham gia:

Công dân Việt Nam từ 18 – 40 tuổi, là thành viên Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam, tán thành điều lệ CLB, tự nguyện gia nhập CLB thì được tổ chức CLB xét công nhận là Hội viên CLB JCI Việt Nam.

Điều 5: Thủ tục gia nhập CLB:

 1. Doanh nhân, lãnh đạo trẻ vào CLB phải có đơn đăng ky gia nhập CLB (theo mẫu) và được Ban Chủ Nhiệm CLB đồng ý.
 2. Đóng lệ phí thường niên (do Ban Chủ Nhiệm quyết định)

Điều 6: Quyền của Hội viên:

 1. Được tham gia vào các hoạt động của CLB như đào tạo, xúc tiến thương mại, thông tin và được nghiên cứu cung cấp thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh.
 2. Được đề xuất về những vấn đề phát triển CLB, được đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng dịch vụ CLB.
 3. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chủ Nhiệm CLB, được thảo luận và biểu quyết các công việc của CLB.
 4. Được xin ra khỏi CLB khi xét thấy mình không thể hoặc không còn nguyện vọng tham gia CLB.
 5. Tham gia vào các chương trình của hội nghị thường niên của JCI

Điều 7: Nghĩa vụ của Hội viên:

 1. Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ CLB, các quyết định của CLB và nghĩa vụ công dân.
 2. Đóng phí gia nhập CLB và CLB phí hàng năm theo quy định của CLB.
 3. Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của CLB.
 4. Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển CLB.
 5. Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các hội viên khác.

CHƯƠNG III

NGUYÊN TÁC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CLB

Điều 8: Nguyên tắc hoạt động

 1. Hoạt động của CLB và Hội viên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, tập hợp và phát huy khả năng, sở thích của Hội viên.
 2. CLB chủ động tiến hành hoạt động và chịu sự quản lý của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.

Điều 9: Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ.

 1. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Chủ Nhiệm là 01 năm. Trong năm đầu, để bảo đảm hoạt động của CLB các thành viên sáng lập đề cử nhân sự và Ban Chủ Nhiệm.
 2. Các năm tiếp theo, Đại hội CLB sẽ tổ chức 01 năm một lần để bầu ra Ban Chủ Nhiệm và đề ra phương hướng hoạt động CLB cho nhiệm kỳ tới. Thảo luận và biểu quyết phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ tới.
 3. Khi cần thiết, Ban Chủ Nhiệm có thể triệu tập đại hội bất thường.

Điều 10: Ban Chủ Nhiệm CLB

 1. Ban Chủ Nhiệm gồm 03 người: 01 Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ Nhiệm.
 2. Trong trường hợp các thành viên trong Ban Chủ Nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban Chủ Nhiệm sẽ bổ sung.

Điều 11: Nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chủ Nhiệm:

 1. Đề ra chương trình hoạt động và quản lý ngân sách CLB.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động và tài chính CLB.
 3. Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ hội viên.

Điều 12: Ngân sách CLB

 1. Ngân sách CLB có từ 02 nguồn: Lệ phí thường niên của Hội viên và nguồn ủng hộ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, … cho CLB.
 2. Việc sử dụng ngân sách của CLB dưới sự giám sát của Ban Chủ Nhiệm và thực hiện đúng theo các quy định tài chính của nhà nước.

CHƯƠNG IV

THI HÀNH ĐIỀU LỆ

Điều 13:

 1. Mọi Hội viên phải thực hiện đúng điều lệ CLB, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Điều lệ CLB này.
 2. Việc sửa đổi điều lệ CLB do ban Chủ nhiệm và thành viên sáng lập quyết định.

 

BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI

Câu lạc bộ JCI Việt Nam

Nguyễn Tuấn Quỳnh