Fanpage
Youtube
Ceo4rum

Trong nhiệm kỳ X (2017 – 2020) hoạt động của Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM xoay quanh các trụ cột sau:

  • Tôn chỉ: “ĐỔI MỚI – TIÊN PHONG – ĐỒNG HÀNH – KIẾN TẠO”
  • 3 trụ cột: “Chính quyền – YBA-HCM – Cộng đồng”
  • 7 chương trình hành động: YBA_Talk, YBA_Expo, YBA_Link, YBA_Share, YBA_SR, YBA_Fun, YBA_Startup