Fanpage
Youtube
Ceo4rum

 

Tên Hội từ 09/1994 → 10/2006: Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh

 

Tên Hội từ sau 10/2006 →  nay: Hội Doanh Nhân Trẻ TP.Hồ Chí Minh

 

Tên viết tắt: YBA-HCM

 

I. Bối cảnh lịch sử

 

- Tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới đất nước. Trong đó trọng tâm là đổi mới nền kinh tế theo hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo cơ chế thị trường dưới sựa quản lý của nhà nước, với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng thể của các thành phần kinh tế.

 

- Năm 1992, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam bắt đầu xây dựng phong trào Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các nhà Doanh nghiệp trẻ mới thành lập sau thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam năm 1986. 

 

II. Quá trình vận động và thành lập Hội

 

- Ngay sau khi Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam xây dựng phong trào Doanh nghiệp Trẻ, vào tháng 08/1993 một Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh được thành lập bởi một nhóm các Nhà doanh nghiệp trẻ TP.Hồ Chí Minh với mong muốn xây dựng mạng lưới hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh và tham gia vào các hoạt động xã hội.

 

- Ngày 16/09/1994, Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ra Quyết Định số 01/QĐTLH-94 về việc Quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh bao gồm 30 Hội viên sáng lập Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh và chính thức công nhận Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh.

 

- Ngày 30/09/1994, Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh ra tiếp Quyết Định số 02/QĐTLH-94 về việc Quyết định công nhận Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh bao gồm 01 Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch và 05 Uỷ viên.

 

- Tuy nhiên, qua 04 nhiệm kỳ hoạt động Hội (từ năm 1994 đến trước tháng 07/2003), mặc dù Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh đã là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, Hội các Nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam (năm 2002), nhưng Hội vẫn chưa được công nhận chính thức về mặt quản lý nhà nước (cụ thể là Hội chưa được cấp con dấu riêng trong quá trình hoạt động và giao dịch ). Do vậy, Hội phải xin phép các cơ quan hữu quan cho các hoạt động quan trọng.

 

- Ngày 30/07/2003 đánh dấu một sự kiện trọng đại của Hội Doanh nghiệp trẻ TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 2900/QĐ-UB về việc công nhận thành lập Hội các Nhà doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh. Nội dung công văn xác định rõ tại Điều 1: “ Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh là thành viên của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý của Nhà nước của Sở Công nghiệp thành phố ”; “Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng”.

 

Từ đây đã đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Hội với mục tiêu cụ thể: Chuyên nghiệp hoá các hoạt động của Hội nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng dành cho Hội viên Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.Hồ Chí Minh.

 

- Sau đó vào Đại hội nhiệm kỳ VI (2006 – 2009) Hội chính thức được đổi tên thành: Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM cho đến nay.

 

III. Chức năng, mục đích của Hội Doanh Nhân Trẻ TP.Hồ Chí Minh

 

Chức năng hoạt động:

 

 1. Hội Doanh Nhân Trẻ TP.Hồ Chí Minh là tổ chức nghề nghiệp của những Nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Hội thực hiện đoàn kết, tập hợp các Nhà doanh nghiệp Trẻ, các nhà quản lý trẻ trong các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Mục tiêu hoạt động của Hội:

 1. Đại diện cho giới Doanh nhân trẻ Việt Nam trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh trong Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.
 2. Tạo điều kiện hỗ trợ các Nhà doanh nhân trẻ nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh. Đồng thời tạo điều kiện để các Doanh nhân trẻ tham gia tốt các hoạt động xã hội.
 3. Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các Doanh nhân trẻ và giữa các Doanh nhân trẻ với cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước theo đúng Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 4. Hội có thể tạo thêm nguồn Quỹ phục vụ cho hoạt động chung của Hội bằng việc hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam.

IV. Nhiệm vụ chính của Hội Doanh Nhân Trẻ TP.Hồ Chí Minh được xác định rõ từ những ngày đầu thành lập Hội

 1. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật cho Hội viên, tổ chức các loại hình nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.
 2. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ Doanh nhân trẻ nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm cùng phát triển có hiệu quả, đúng Pháp luật. Tổ chức các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, đất nước.
 3. Phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất với cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến chính sách, khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho giới Doanh nhân trẻ Thành phố.
 4. Tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với giới Doanh nhân trẻ Thành phố, giúp đỡ các Hội viên mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế – xã hội trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
 5. Tham gia/liên kết thực hiện chương trình hoạt động chung cùng các Hiệp hội, ngành nghề khác trên địa bàn thành phố và của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm của giới Doanh nhân trẻ.

V. Cơ cấu tổ chức

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội, các chương trình hành động của Hội được xác định cụ thể vào đầu các nhiệm kỳ. Chính vì vậy cách thức tổ chức Hội đôi khi cũng được năng động, tái cơ cấu lại cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ và phát triển tại mỗi nhiệm kỳ.

Hiện YBA-HCM đang được cơ cấu như sau:

 • Số lượng Ủy viên Ban chấp hành: tối đa 40 Ủy viên
 • Trong đó bao gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch Thường trực, các Phó chủ tịch, Ủy viên BCH và 03 Ủy viên Ban Kiểm tra (bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên).
 • Tỷ lệ nữ tại các nhiệm kỳ ~ 15 - 25%.

YBA-HCM hiện có 04 Chi hội trực thuộc, được chia theo vị trí địa lý:

 • Chi hội YBA-Sài Gòn (địa bàn các Quận 1, 4, 7, Nhà Bè, Cần Giờ)
 • Chi hội YBA-Chợ Lớn (địa bàn các Quận 5, 6, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Chánh)
 • Chi hội YBA-Tân Sơn Nhất (địa bàn các Quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú)
 • Chi hội YBA-Gia Định (địa bàn các Quận 2, 9, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi)

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP.HCM